Terug
Inkoophandboek Milieu

Informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen volgens de voorschriften

Met onderstaande informatie geven wij een kort overzicht van de actuele voorschriften en richtlijnen voor de opslag van waterverontreinigende en ontvlambare vloeistoffen volgens de wet.

Zo slaat u ontvlambare en waterverontreinigende vloeistoffen op volgens de voorschriften

Neem altijd de geldende voorschriften, bepalingen en wetten met betrekking tot goedkeuringen, voorgeschreven opvangvolumes, enz. in acht.

Plaatsen en opslaan van opvangbakken

Ter bescherming van het grondwater moet d.m.v. de juiste opvangbakken het wegstromen van de inhoud van vaten waarin ontvlambare en/of waterverontreinigende vloeistoffen zijn opgeslagen, worden voorkomen.
Opvangbakken mogen alleen op vlakke vloeren worden geplaatst en dienen tegen regenwater te zijn beschermd. Gebruikelijke regel voor opvangbakken: een opvangbak moet de inhoud van het grootste vat of minstens 10 % van de totale opgeslagen hoeveelheid kunnen opnemen.

Voorbeeld
Opslag van 2 vaten à 200 liter

  • Totale opgeslagen hoeveelheid = 400 liter, 10 % daarvan = 40 liter
  • Grootste vat = 200 liter

Vereist opvangvolume = 200 liter

Let op!
In waterwingebieden (voor zover de opslag is toegestaan) moet de totale opgeslagen hoeveelheid (100 %) kunnen worden opgenomen.

Stalen opvangbakken voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen in de GHS-categorieën 1 - 3 evenals waterverontreinigende vloeistoffen in de GHS-categorieën 1 - 4.

PE-opvangbakken voor de opslag van waterverontreinigende vloeistoffen in de GHS-categorieën 1 - 4. Deze opvangbakken zijn niet toegestaan voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen.

Informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen volgens de voorschriften en over het verwijzingssysteem opslag van gevaarlijke stoffen wt$

Bestendigheid van het materiaal

Het gebruikte materiaal moet zowel bestand zijn tegen corrosie als tegen de stoffen die opgeslagen worden. Hiervoor is de gebruiker verantwoordelijk. Neem altijd de bestendigheidslijsten en de gegevensbladen m.b.t. de gevaarlijke stoffen van de vloeistoffen die worden opgeslagen, in acht.

Tip
Indien geen nadere gegevens van de op te vangen vloeistof beschikbaar zijn, wordt geadviseerd het materiaal van de opvangbak gelijk te laten zijn aan het materiaal van de aangeleverde emballage.

Classificatie / kenmerking van waterverontreinigende vloeistoffen

Gevarensymbolen voor waterverontreinigende vloeistoffen

TOT NU TOE conform Wasserhaushaltsgesetz (tot 30-11-2010)

Informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen volgens de voorschriften en over het verwijzingssysteem opslag van gevaarlijke stoffen wt$

Indeling: sterk waterverontreinigend | R-klasse: - | Gevarenklasse: WVK3
Indeling: waterverontreinigend | R-klasse: R 50, R 50/53, R 51/53 | Gevarenklasse: WVK2
Indeling: licht waterverontreinigend | R-klasse: R 52/53, R 53 | Gevarenklasse: WVK1

NIEUW conform GHS / REACH (omzetting vanaf 01-12-2010)

Informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen volgens de voorschriften en over het verwijzingssysteem opslag van gevaarlijke stoffen 677

Indeling: acuut waterverontreinigend | H-klasse: H 400 | Gevarenklasse: GHS-categorie 1

Indeling: chronisch waterverontreinigend | H-klasse: H 410 | Gevarenklasse: GHS-categorie 1

Indeling: chronisch waterverontreinigend | H-klasse: H 411 | Gevarenklasse: GHS-categorie 2

Indeling: chronisch waterverontreinigend | H-klasse: H 412 | Gevarenklasse: GHS-categorie 3

Indeling: chronisch waterverontreinigend | H-klasse: H 413 | Gevarenklasse: GHS-categorie 4

Classificatie / kenmerking van brandbare vloeistoffen

Gevarensymbolen voor ontvlambare vloeistoffen

TOT NU TOE conform Gefahrstoffverordnung (tot 30-11-2010)

Informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen volgens de voorschriften en over het verwijzingssysteem opslag van gevaarlijke stoffen wt$

Indeling: zeer licht ontvlambaar | Criteria: vlampunt < 0 °C, kookpunt < 35 °C | R-klasse: R 12

Indeling: licht ontvlambaar | Criteria: vlampunt < 21 °C | R-klasse: R 11, R 15, R 17

Indeling: ontvlambaar | Criteria: vlampunt > 21 °C < 35 °C | R-klasse: R 10

NIEUW conform GHS / REACH (omzetting vanaf 01-12-2010)

Informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen volgens de voorschriften en over het verwijzingssysteem opslag van gevaarlijke stoffen 675

Indeling: zeer licht ontvlambaar | Criteria: vlampunt < 23 °C, kookpunt < 35 °C | H-klasse: H 224 | Gevarenklasse: GHS-categorie 1

Indeling: licht ontvlambaar | Criteria: vlampunt < 23 °C, kookpunt > 35 °C | H-klasse: H 225 | Gevarenklasse: GHS-categorie 2

Indeling: ontvlambaar | Criteria: vlampunt > 23 °C < 60 °C | H-klasse: H 226 | Gevarenklasse: GHS-categorie 3

Andere gevarensymbolen volgens GHS

Informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen volgens de voorschriften en over het verwijzingssysteem opslag van gevaarlijke stoffen 673

Bijtend C

Informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen volgens de voorschriften en over het verwijzingssysteem opslag van gevaarlijke stoffen 679

Giftig T

Zeer giftig T+

Bij twijfel: raadpleeg de bevoegde instantie. Bij opslag in waterwingebieden (voor zover toegelaten) dient de totale inhoud van de opgeslagen hoeveelheid opgevangen te kunnen worden. Neem altijd de voor uw regio resp. gemeente, geldende voorschriften in acht. Meer informatie kunt u opvragen bij de bevoegde instanties.

Verwijzingssysteem opslag gevaarlijke stoffen

Om de keuze van het voor uw toepassing geschikte product voor de opslag van gevaarlijke stoffen makkelijker te maken, hebben wij bij de betreffende producten een verwijzingssysteem opslag gevaarlijke stoffen geïntegreerd:

Met betrekking tot het toegelaten gebruik en de bestendigheid zijn gevarensymbolen afgebeeld van de vloeistoffen die vaak worden opgeslagen (deze symbolen vindt u ook op uw vaten voor gevaarlijke stoffen).

Wat de goedkeuring betreft, is het logo van het betreffende testcertificaat afgebeeld.

Goedkeuringen

Informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen volgens de voorschriften en over het verwijzingssysteem opslag van gevaarlijke stoffen 646
Informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen volgens de voorschriften en over het verwijzingssysteem opslag van gevaarlijke stoffen 711

Amerikaanse (VS) testcertificaten

Informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen volgens de voorschriften en over het verwijzingssysteem opslag van gevaarlijke stoffen 665

Environmental Protection-Agency

Informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen volgens de voorschriften en over het verwijzingssysteem opslag van gevaarlijke stoffen 692

Occupational Safety & Health Agency National Fire Protection Agency

Informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen volgens de voorschriften en over het verwijzingssysteem opslag van gevaarlijke stoffen 724

Uniform Fire Code

Informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen volgens de voorschriften en over het verwijzingssysteem opslag van gevaarlijke stoffen 669

Factory Mutual (onafhankelijk testbureau)

Verklaring van de gebruikte begrippen en afkortingen

ADR / RID
Voorschriften voor het internationale transport van gevaarlijke stoffen over de weg en per spoor


BetrSichV
Bedrijfsveiligheidsvoorschriften


DIBt
Duits instituut voor bouwtechniek


GGVSEB
Voorschriften voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, per spoor en via de binnenvaart


GHS
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. Wereldwijd uniform systeem voor de classificatie en kenmerking van chemicaliën (stoffen en mengsels).

IBC / KTC
Intermediate bulk container / kubusvormige tankcontainer
Internationaal goedgekeurde grootverpakking voor gevaarlijke vloeistoffen.


StawaR
Richtlijn voor stalen opvangbakken tot 1000 liter


TRbF
Technische regels voor brandbare vloeistoffen


TRG
Technische regels voor gassen


ADR / RID
Voorschriften voor het internationale transport van gevaarlijke stoffen over de weg en per spoor


ÜHP
Conformiteitsverklaring van de fabrikant na keuring van het product door een erkende instantie

Onze topproducten uit dit handboek
Relevant
Aantal artikelen: 573