Terug

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Klik hier om de pdf-versie te downloaden.

De algemene voorwaarden voor particuliere klanten vindt u hier.

§ ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Bestelling: de bestelling van de Wederpartij tot het leveren van een Product of Dienst;

Diensten: alle werkzaamheden en te verlenen diensten die onderwerp zijn van een Overeenkomst;

Informatie: door kaiserkraft verstrekte modellen, tekeningen, ontwerpen, foto's en/of afbeeldingen, beschrijvingen en handleidingen en dergelijke;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen kaiserkraft en de Wederpartij tot stand komt betreffende de levering van een Prestatie aan de Wederpartij, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop en alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan of ter uitvoering van die overeenkomst;

Prestatie: de door kaiserkraft te leveren Producten en Diensten;

Producten: alle zaken en gebruiksrechten op die zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;

kaiserkraft: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VINK LISSE B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 28010633;

Website: www.vinklisse.nl;

Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie kaiserkraft een Overeenkomst aangaat.

§ ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID, AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMST

2.0 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door en overeenkomsten gesloten met kaiserkraft, alsook alle aanbiedingen of overeenkomsten die nadien zijn gedaan door of gesloten met kaiserkraft, ook al hebben zij niet van doen met de eerdere aanbieding of overeenkomst.

2.1 Ieder aanbieding en prijsopgave van kaiserkraft is vrijblijvend.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat VINK LISSE een Bestelling schriftelijk aanvaardt of uitvoering geeft aan een Bestelling. Voor zover kaiserkraft een Bestelling schriftelijk aanvaardt, wordt de inhoud van dat document geacht de Overeenkomst juist weer te geven.

2.3 Aanvullingen op de Overeenkomst of wijzigingen binden kaiserkraft slechts indien deze door haar schriftelijk aan de Wederpartij zijn bevestigd.

2.4 Voor Overeenkomsten waarvoor gezien de aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame van kaiserkraft of de Wederpartij binnen 5 werkkalenderdagen na factuurdatum.

2.5 kaiserkraft is bevoegd voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

2.6 kaiserkraft is gerechtigd de Overeeenkomst in gedeelten uit te voeren, welke gedeelten afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.

2.7 Indien de Overeenkomst met wederzijds goedvinden wordt geannu¬leerd, is de Wederpartij 10% van de totale koopsom aan kaiserkraft verschuldigd.

§ ARTIKEL 3 PRIJZEN

3.1 Prijzen zijn in Euro (koerswijzigingen worden doorberekend) en (i) gebaseerd op franco levering in Nederland gelost op de begane grond tot achter de eerste deur, mits deze via verhard terrein bereikbaar is en geschikt voor een normale vrachtauto, (ii) exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, (iii) inclusief de kosten van verpakkingen, inlading, vervoer en verzekering binnen Nederland. Ingeval de Overeenkomst aanneming van werk betreft, zijn de prijzen gebaseerd op de tijdens de offerte geldende hoogte van inkoopprijzen, loonkosten, sociale lasten en assurantiepremies.

3.2 Bij montage is de prijs gebaseerd op het feit dat deze kan worden uitgevoerd in één arbeidsgang, dus zonder onderbreking.

3.3 Tenzij KK de werkelijk gemaakte transportkosten in het individuele geval factureert, is een transportkostenvergoeding van 9,90 EUR van toepassing. De verzending is gratis bij een totale aankoopwaarde van 150 euro

§ ARTIKEL 4 LEVERING

4.1 Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering en is niet te beschouwen als fatale termijn. De levertijd gaat in direct na totstandkoming van de Overeenkomst dan wel, indien deze later volgen, na ontvangst door kaiserkraft van alle benodigde informatie en documenten.

4.2 Indien de Overeenkomst gewijzigd wordt voorafgaand aan de levering dan zal kaiserkraft opnieuw bij benadering een opgave doen van de levertijd.

4.3 Indien de Wederpartij binnen 2 weken na ontstaan van de Overeenkomst een (aanvullende) Bestelling plaatst welke wordt geaccepteerd, is kaiserkraft gerechtigd de eerste bestelling gelijktijdig met de laatste te leveren.

4.4 Bij overschrijding van de levertijd heeft de Wederpartij geen recht op enige schadevergoeding terzake.

§ ARTIKEL 5 TRANSPORT/RISICO

5.1 De levering van Producten geschiedt franco aan het adres van de Wederpartij binnen Nederland, artikelen franco ongelost, mits deze via verhard terrein bereikbaar is.

5.2 Indien op verzoek van de Wederpartij kaiserkraft instemt met een opschorting van de overeengekomen levertijd dan zal kaiserkraft de Producten voor rekening en risico van de Wederpartij opslaan gedurende de duur van de opschorting.

5.3 Indien de Wederpartij de Producten na de overeengekomen periode van opschorting zoals bedoeld in artikel 5.2 of in elk ander geval niet of niet tijdig afneemt, is kaiserkraft gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Wederpartij in opslag te houden of deze te verkopen aan een derde partij, zulks ter keuze van kaiserkraft. De Wederpartij blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde, maar welke netto-opbrengst dan wordt vermeerderd met een opslag van 10%.

§ ARTIKEL 6 GARANTIE

6.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent kaiserkraft 36 maanden garantie op de Producten. De garantietermijn vangt aan op het moment dat de Producten worden afgeleverd. De garantie beperkt zich tot fabrieksfouten en omvat niet storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het Product.

6.2 De garantie vervalt, indien door de Wederpartij en/of door hem ingeschakelde derde(n) (i) op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het Product, of (ii) werkzaamheden of wijzigingen aan het Product worden uitgevoerd danwel de Wederpartij niet tijdig heeft gereclameerd.

6.3 Indien in het kader van de garantie onderdelen van het Product worden vervangen dan worden de vervangen onderdelen eigendom van kaiserkraft.

6.4 De Wederpartij kan geen aanspraak maken op garantie indien hij op dat moment zelf tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst. De garantietermijn loopt gedurende die periode onderminderd voort.

6.5 Er wordt geen garantie verleend op Producten die geleverd worden naar een bestemming buiten Nederland.

§ ARTIKEL 7 MONTAGE C.Q. INSTALLATIE

7.1 Bij aanneming wordt het werk als opgeleverd be¬schouwd:

a) wanneer kaiserkraft kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk, 10 kalenderdagen nadien zijn verstreken en de Wederpartij heeft nagelaten het werk binnen die termijn geheel of gedeeltelijk af te keuren;

b) bij ingebruikneming van het werk door de Wederpartij, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgele¬verd wordt beschouwd.

7.2 Kleine gebreken zullen door kaiserkraft zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeu¬ring door de Wederpartij opleveren.

7.3 Het volgende behoort niet tot de verplichtingen van kaiserkraft. De Wederpartij staat er voor in dat deze leveringen, werkzaamheden en voorzieningen naar de eisen van het werk tijdig zijn verricht, zodat de uitvoering van het werk geen vertraging ondervindt:

a) grond-, breek-, funderings-, beton-, timmer-, en stofferingswerk of andere bijkomende werken, van welke aard dan ook;

b) het ter beschikking stellen, opstellen en na gereedkomen van het werk weer verwijderen van steigers, stellingen en ladders;

c) de levering van brandstoffen en hulpmaterialen zoals perslucht, gas, water en elektriciteit, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden;

d) het in de directe nabijheid tijdens de duur van het werk ter beschikking stellen van een droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijk afsluitbare ruimte van voldoende omvang, als onderkomen voor het personeel en voor het opslaan van de te verwerken materialen, gereedschappen en persoonlijke eigendommen van het personeel;

e) werkzaamheden om onderdelen van installatie(s) welke op het werk vuil zijn geworden of beschadigd, weer in goede staat brengen, tenzij de verontreiniging of de beschadiging door kaiserkraft geschiedt;

f) verlichting en electra van de werkplaats, zodanig dat het werk doorgang kan vinden;

g) het ter beschikking stellen van eventuele detailtekeningen, waarin opgenomen niet zichtbare kabels, leidingen e.d. en andere gegevens;

h) het tijdig verzorgen van alle benodigde aanvragen en het eventueel verschuldig¬de voldoen terzake van voedingsleidin¬gen, aansluitingen, precariorechten e.d.

§ ARTIKEL 8 OVERMACHT

8.1 Onder overmacht aan de zijde van kaiserkraft wordt mede verstaan een gebrek aan personeel, staking of ziekte van personeel, vertraging in distributie, tekortkoming in de nakoming van door kaiserkraft ingeschakelde derden en/of liquiditeits – c.q. solvabiliteitsproblemen. Indien de overmachtstoestand aan de zijde van kaiserkraft langer dan 2 maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen., zonder dat dit aanleiding vormt voor enigerlei schadevergoeding.

8.2 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

§ ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 De aansprakelijkheid van kaiserkraft is beperkt tot maximaal het bedrag dat door de door kaiserkraft afgesloten verzekering wordt gedekt. Voor zover de aansprakelijkheid niet verzekerd is of de verzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag betreffende de Prestatie waardoor de schade werd veroorzaakt.

9.2 kaiserkraft is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit hoofde van de Overeenkomst, voor zogenaamde indirecte schade die de Wederpartij of een derde mocht lijden als gevolg van de uitvoering c.q. het niet uitvoeren van de Overeenkomst c.q. het gebruik van de Producten.

9.3 De Wederpartij dient een schadeclaim binnen 8 kalenderdagen na het ontstaan van de schade schriftelijk bij kaiserkraft te melden, op straffe van verval van het recht op aansprakelijkstelling. Voor de Wederpartij consument of kleine onderneming geldt in dit geval de redelijke termijn ex artikel 7:23 BW.

9.4 kaiserkraft komt geen beroep toe op de in de vorige leden genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid indien de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van kaiserkraft of de tot haar directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

§ ARTIKEL 10 RECLAMES EN RECHT VAN TERUGGAVE

10.1 De Wederpartij is verplicht onmiddellijk bij de aflevering de Producten te (laten) controleren of deze op het oog voldoen aan hetgeen ter zake is overeengekomen. Klachten moeten uiterlijk 3 kalenderdagen na aflevering schriftelijk aan kaiserkraft worden gemeld.

10.2 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in lid 1 gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen de garantieperiode schriftelijk aan kaiserkraft worden gemeld.

10.3 Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de Wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de Wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Reclames worden dan niet meer in behandeling genomen.

Monsters zijn enkel bij benadering bedoeld en de uiteindelijk te leveren zaken hoeven niet gelijk te zijn aan het monster, zonder dat een dergelijke afwijking de Wederpartij enig recht geeft.

10.4 Na het ontdekken van enig gebrek is de Wederpartij verplicht om het gebruik, de bewerking of verwerking van de betreffende Dienst of Product onverwijld te staken.

10.5 Reclames over facturen dienen binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven en onder opgave van reden te worden ingediend. Daarna vervalt het recht te reclameren over de factuur.

10.6 De reclame kan slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van Producten, die geen sporen van gebruik bevatten, zich in de originele verpakking bevinden en geen uitverkoop Producten betreffen.

10.7 Retournering van het geleverde Product kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van kaiserkraft. De Wederpartij dient de instructies terzake retourneren op te volgen.

10.8 De kosten van ongegronde en/of niet vooraf kenbaar gemaakte retourzendingen zijn voor rekening van de Wederpartij. kaiserkraft is gerechtigd de desbetreffende zaken voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan.

10.9 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleuren, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.

10.10 Ingeval van een gerechtvaardigde reclame zal kaiserkraft – naar haar keuze - de gereclameerde Producten herstellen, vervangen of het betreffende factuurbedrag crediteren.

10.11 Indien u een door ons geleverde zaak niet wilt behouden, dan kunt u deze binnen 30 dagen na aflevering telefonisch of schriftelijk aan ons laten weten. Wij nemen de goederen dan terug op onze kosten en crediteren het factuurbedrag. Dit teruggaverecht geldt onder de volgende voorwaarden:

  • de goederen moeten zonder gebruikssporen en in de originele verpakking retour komen;

en

  • het teruggaverecht geldt niet voor bestellingen van speciale productuitvoeringen, zoals bijvoorbeeld producten die niet in onze catalogus of webshop worden aangeboden, geldt niet voor maatwerk en evenmin voor bestellingen waarvoor bijzondere prijzen zoals bijvoorbeeld quantumkorting overeen is gekomen.

§ ARTIKEL 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1 Alle op enig moment door kaiserkraft geleverde producten blijven eigendom van kaiserkraft tot op het moment van volledige betaling, met inbegrip van eventuele rente en kosten, van al hetgeen kaiserkraft uit hoofde van enigerlei leverantie of welke andere vordering ook, op enig moment van de Wederpartij heeft te vordereren. De Wederpartij verplicht zich deze producten niet te laten vermengen met andere product en en deze afzonderlijk van andere producten op te slaan en deze te kenmerken als zijnde afkomstig van kaiserkraft.

11.2 Zolang het eigendom van de Producten niet op de Wederpartij is overgegaan, mag deze de Producten niet verpanden of anderszins bezwaren. Dit verpandingsverbod is goederenrechtelijk bedoeld en de product en kunnen dan ook niet door de Wederpartij worden verpand.

11.3 Nadat kaiserkraft haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde Producten terughalen. De Wederpartij staat kaiserkraft toe de plaats te betreden waar deze Producten zich bevinden.

11.4 Als kaiserkraft geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud, omdat de Producten zijn nagetrokken, is de Wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan kaiserkraft te verpanden, waartoe zij bij deze volmacht aan kaiserkraft geeft.

11.5 De producten worden geleverd onder voorbehouden pandrecht, zulks tot zekerheid voor enigerlei vordering van kaiserkraft op de Wederpartij, waartoe de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst volmacht geeft aan kaiserkraft om deze namens de Wederpartij aan kaiserkraft te verpanden.

11.6 Voor het geval dat oneigenlijke vermening optreedt, verklaart de Wederpartij bij deze dat alle aldus vermengde producten dan door de Wederpartij worden gehouden voor kaiserkraft.

11.7 kaiserkraft verklaart hierbij dat zij bevoegd is tot de verpanding als bedoeld in de leden 5 en 6 hiervoor.

§ ARTIKEL 12 BETALING

12.1 De Wederpartij zal de haar in rekening gebrachte bedragen zonder korting, inhouding of verrekening voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. kaiserkraft kan de door haar opgegeven betalingstermijn eenzijdig wijzigen in de overeenkomst afhankelijk van een eventuele beoordeling door kaiserkraft van de kredietwaardigheid van een Wederpartij. Alle betalingen zullen geschieden op de door kaiserkraft aan te geven wijze. kaiserkraft kan te harer keuze verlangen dat de wederpartij betaalt op andere wijze dan in geld, bijvoorbeeld door inbetalinggeving. Indien kaiserkraft betaling in geld verlangt, kan zij op deze keuze terugkomen en eveneens kan kaiserkraft terug komen op een wijziging van betaling, zulks steeds tot de betaling is verricht.

12.2 Als tijdstip van betaling geldt het tijdstip waarop de bankrekening van kaiserkraft is gecrediteerd.

12.3 Alle door de Wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente, kosten en vervolgens ter voldoe¬ning van de oudste openstaan¬de facturen.

12.4 De Wederpartij heeft nimmer het recht om zijn verplichtingen op te schorten.

12.5 In aanvulling op artikel 12.1 is kaiserkraft, indien op enig moment gerede twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van de Wederpartij, is kaiserkraft gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de Wederpartij te eisen dat vooruitbetaling van de verschuldigde geldsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt.

12.6 Ingeval de Wederpartij:

is kaiserkraft gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en zijn alle bedragen die de Wederpartij uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd was direct opeisbaar, onverminderd het recht van kaiserkraft op vergoe¬ding van kosten, schade en rente.

12.7 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de Wederpartij direct de rente en buitengerechtelijke kosten aan kaiserkraft verschuldigd. De rente is gelijk 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde rente van de Wederpartij te vorderen bedrag, met een minimum van € 150.

§ ARTIKEL 13 INTELLECTUELE EIGENDOM

13.1 De Wederpartij verkrijgt geen IE-recht met betrekking tot de Producten. De IE-rechten verbonden aan de Informatie en de Prestatie komen toe aan kaiserkraft.

13.2 Het is de Wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van kaiserkraft verboden de Informatie te kopiëren, aan derden ter inzage te geven, te eigen nutte te gebruiken of aan derden in gebruik te geven.

13.3 Voor elke overtreding van het in dit artikel bepaalde, is de Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000, vermeerderd met een bedrag van € 1.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat het recht van kaiserkraft om volledige schadevergoeding danwel nakoming te vorderen onverlet.

13.4 De Wederpartij dient op eerste schriftelijke verzoek van kaiserkraft de Informatie te retourneren.

§ ARTIKEL 14 OPSLAG EN VERWERKING VAN GEGEVENS

14.1 Om te voldoen aan de huidige eisen van een commeciële organisatie, worden in onze computer persoonlijke en zakelijke gegevens van onze klanten EDV-technisch opgeslagen en verwerkt. A.u.b. raadpleeg ook onze informatie over gegevensbescherming privcaybeleid op dit punt.

§ ARTIKEL 14 PERSOONSGEGEVENS

14.1 kaiserkraft verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van (contactpersonen van) de Wederpartij, indien en voor zover noodzakelijk om een overeenkomst met de Wederpartij te kunnen sluiten en uit te voeren, indien dit wettelijk verplicht is, dan wel om vragen te beantwoorden en/of (contactpersonen van) de Wederpartij te informeren over producten en diensten van kaiserkraft en de aan haar gelieerde 10 oktober 2018 10195605/1900003643/xal 2 partijen.

14.2 Indien en voor zover de door kaiserkraft te verwerken persoonsgegevens zijn verstrekt door (contactpersonen van) de Wederpartij, garandeert de Wederpartij dat deze gegevens juist en volledig zijn en vrijwaart de Wederpartij kaiserkraft ter zake. Indien er wijzigingen optreden in de contactpersonen van de Wederpartij, zalde Wederpartij kaiserkraft daar onverwijld over informeren.

14.3 kaiserkraft zal uitsluitend persoonsgegevens van (contactpersonen van) de Wederpartij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is ter ondersteuning van de in het privacy beleid van kaiserkraft genoemde doeleinden, in het kader van het tegengaan van misbruik als bedoeld in artikel 14.4 of indien dit wettelijk verplicht is.

14.4 In het kader van het tegengaan van misbruik van de Website zullen naar aanleiding van een onderbouwd verzoek daartoe persoonsgegevens van gebruikers van de website (waaronder IP-adressen) ter beschikking worden gesteld aan opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving.

14.5 In geval van een datalek bij kaiserkraft waarbij (mogelijk) persoonsgegevens van (contactpersonen van) de Wederpartij zijn betrokken, zal de Wederpartij op eerste verzoek van kaiserkraft haar volledige medewerking aan kaiserkraft verlenen om de nadelige gevolgen van het datalek tegen te gaan en/of nieuwe datalekken te voorkomen. Indien (een contactpersoon van) de Wederpartij kennis neemt vaneen datalek bij kaiserkraft, dient de Wederpartij kaiserkraft daar onverwijld over te informeren.

14.6 Iedere contactpersoon van een Wederpartij en iedere Wederpartij zelf die natuurlijke persoon is, kan schriftelijk inzage vragen in de persoonsgegevens die van hem of haar worden verwerkt – en eventueel onjuiste persoonsgegevens laten corrigeren – door contact op te nemen met kaiserkraft op de in het privacy beleid van kaiserkraft genoemde wijze. Deze en andere rechten van betrokkenen zijn opgenomen in voornoemd privacy beleid. Dit privacy beleid is kosteloos te raadplegen op de Website.

14.7 De Wederpartij verklaart kennis genomen te hebben van het privacy beleid van kaiserkraft en haar contactpersonen daarover te informeren.

§ ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

15.1 Op alle aanbiedingen van kaiserkraft, op deze Voorwaarden en op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

15.2 Alle geschillen, die uit de Overeenkomst mochten voortvloeien of daarmee in verband staan, zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Den Haag.

§ Geldigheid

16.1 Uitgifte 23.10.2023