Terug

Aanwijzingen met betrekking tot privacybescherming van VINK LISSE B.V.

PRIVACYBESCHERMINGSVERKLARING VOOR HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSHOPS

Langs deze weg willen wij u informeren over het feit welke persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze webshop worden verwerkt. Deze verklaring informeert u over het feit hoe wij uw gegevens als bezoeker gebruiken.

Als geregistreerde user kunt u in vergelijking met gastusers beschikken over een groot aantal aanvullende functies. Opdat u deze functies kunt gebruiken, moeten wij uw gegevens opslaan en verwerken. Daarom verzoeken wij u om uw toestemming voor het opslaan en verwerken van uw gegevens wanneer u zich als gebruiker van onze webshop laat registreren. U kunt vanzelfsprekend ook zonder registratie en toestemming als gast in onze webshop bestellen.

Inhoud

 1. Naam en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke
 2. Het opnemen en opslaan van persoonsgerelateerde gegevens evenals de aard en de rechtsgrondslag
 3. Doorgeven van gegevens aan derden
 4. Wanneer en waarvoor gebruikt kaiserkraft “cookies”?
 5. Webanalyse
 6. Rechten van betrokkenen
 7. Recht van bezwaar
 8. Dataveiligheid
 9. Actualiteit en wijziging van deze privacybeschermings verklaring


1. Naam en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke

Deze privacybeschermingsverklaring geldt voor de gegevensverwerking door:
Verantwoordelijke:

VINK LISSE B.V. (hieronder VINK LISSE genoemd),
Vennestraat 11-B
2161 LE Lisse


E-mail: verkoop@kaiserkraft.nl

Telefoon: 0252 - 46 13 00
Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00-17.00 uur.
Telefax: 0252 - 41 77 53

 1. Het opnemen en opslaan van persoonsgerelateerde gegevens evenals de aard en de rechtsgrondslag

a) Bij alleen een bezoek aan onze websites
U kunt onze websites bezoeken zonder uw identiteit prijs te geven. In ieder geval worden in protocolbestanden, via zoekmachines en formulieren gegevens vastgelegd.

De volgende informatie wordt hierbij zonder uw invloed geregistreerd:

 • Het IP-adres van de aanvragende computer,
 • De datum, de duur en het tijdstip van de toegang,
 • De naam en de URL van het opgeroepen bestand, dus de websites, die u bij ons bezoekt,
 • De website, van waaraf de toegang heeft plaatsgevonden (referer-URL),
 • De door u gebruikte browser en evt. het besturingssysteem van uw computer, geografische herkomst, taalinstelling evenals de naam van uw access-provider,
 • Bij het gebruik van de zoekfunctie op onze websites de door ingevoerde zoekbegrippen.

Deze gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Om het gebruik van onze internetaanbiedingen permanent mogelijk te maken (verbindingsopbouw),
 • Om het gebruik van onze website te verbeteren,
 • Om de systeemveiligheid en -stabiliteit te garanderen,
 • Voor de technische administratie van de netinfrastructuur en om de zoekfunctie op onze websites te optimaliseren.
 • Om misbruik te vervolgen.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1, 1e zin, onder letter f ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de bovenvermelde doelen voor het registreren van gegevens. In geen geval gebruiken wij de geregistreerde gegevens met als doel om daaruit conclusies ten aanzien van uw persoon te trekken.

Deze gegevens worden opgeslagen totdat deze automatisch worden gewist. De gegevens worden gewist wanneer het bovengenoemde doel is komen te vervallen.

Daarnaast passen wij bij het bezoek aan onze website cookies toe evenals analysediensten. Nadere toelichting hieromtrent krijgt u onder nummer 4 en 5 van deze privacybeschermingsverklaring.

b) Bij een bestelling als gast
Wanneer u via onze website producten bestelt als gast, registreren wij de volgende informatie:

 • Naam van de firma,
 • Uw aanspreekvorm, voornaam, achternaam als besteller,
 • Een geldig e-mailadres,
 • Adres,
 • Betalingsgegevens, afhankelijk van de door u geselecteerde wijze van betaling (bijvoorbeeld de bankrelatie).

Het registreren van deze gegevens vindt plaats,

 • Om u als onze contractpartner te kunnen identificeren;
 • Ter controle van de ingevoerde gegevens ten aanzien van hun plausibiliteit;
 • Voor het afwikkelen van de betaling voor uw bestelling;
 • Voor het afwikkelen van eventueel aanwezige vrijwaringsaanspraken evenals voor het doen gelden van eventuele aanspraken tegen u;

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw aanvraag en is volgens art. 6 lid 1, 1e zin, letter b en letter f ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING voor de genoemde doeleinden noodzakelijk om de overeenkomst na te komen en voorcontractuele maatregelen uit te voeren.

Zoals de meeste van onze klanten zal het u vast en zeker ook interesseren hoe lang het nog duurt voordat de zending bij u aankomt. Daarom kunt u in onze shop uw zendingen traceren. Hiervoor moeten wij de gegevens verwerken, die u als leveringsadres hebt aangegeven. Wij werken hierbij samen met de postorderdienstverleners, die uw zendingen transporteren en met een dienstverlener, die er zich ten opzichte van ons toe heeft verplicht om de privacywetgeving na te leven.

Om een vlekkeloze en gemakkelijke afwikkeling van uw bestelling te garanderen en om eventuele vragen sneller te kunnen beantwoorden, kunt u daarnaast nog verdere gegevens verstrekken:

 • Uw telefoonnummer en
 • Een alternatief leveringsadres.

Het vermelden van deze gegevens is vrijwillig.

De voor de bestelling door ons opgevraagde persoonsgerelateerde gegevens worden tot aan het verstrijken van de wettelijke vrijwaringsplicht opgeslagen en daarna automatisch gewist, tenzij wij volgens artikel 6 lid 1, 1e zin, letter c ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING op grond van fiscaal- en handelsrechtelijke bewaar- en documentatieplichten verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren of indien u uw toestemming hebt gegeven aan een langere bewaring volgens art. 6 lid 1, 1e zin, letter a ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING.

c) Registratie en aanmelding in de webshop
Uw gegevens helpen ons om uw inkoopbelevenis individueel te maken en permanent te verbeteren. Als geregistreerde user kunt u in vergelijking met gastbestellers beschikken over extra functies. Opdat u deze functies kunt gebruiken, moeten wij uw gegevens opslaan en verwerken. Daarom moet u uw toestemming geven aan het opslaan en verwerken van uw gegevens, indien u zich als gebruiker van onze webshop registreert.

Wanneer u zich in onze webshop als user registreert, vragen wij naar de volgende gegevens van u:

 • Adres van uw firma
 • Uw aanspreekvorm, voornaam, achternaam als besteller en gebruiker van onze webshop
 • Telefoonnummer
 • E-Mail-Adresse
 • Beroepsfunctie
 • Kadergegevens van uw firma

Het registreren van deze gegevens vindt plaats om u als onze contractpartner te kunnen identificeren.

De gegevensverwerking vindt plaats op uw verzoek en is volgens art. 6 lid 1, 1e zin, letter B ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING vereist voor de genoemde doeleinden om de overeenkomst en voorcontractuele maatregelen na te komen.

Conform onze opvatting als aanbieder van bedrijfsuitrustingen slaan wij alleen gegeven uit uw beroepsomgeving op en verwerken deze. Gegevens die betrekking hebben op uw privéomgeving, bijvoorbeeld uw privéadres, worden bij bestellingen voor uw beroepswerkzaamheden door ons noch opgeslagen, noch verwerkt.

De voor het registreren en aanmelden door ons geregistreerde persoonsgerelateerde gegevens worden door ons zo lang opgeslagen totdat u uw toestemming voor deze verwerking herroept of wij de verwerking van de gegevens stopzetten, tenzij wij volgens artikel 6 lid 1, 1e zin, letter c ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING op grond van fiscaal- en handelsrechtelijke bewarings- en documentatieplichten verplicht zijn om deze langer te bewaren of indien u toestemming hebt gegeven aan een langere bewaring volgens art. 6 lid 1, 1e zin, letter a ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING.

d) Goedkeuring aan het gegevensgebruik in de webshop
Indien u zich als gebruiker hebt geregistreerd en zich in de webshop aanmeldt, geeft u uw toestemming aan het opslaan, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens volgens deze privacybeschermingsverklaring.

De gedetailleerde gegevens van uw gebruik van onze webshop worden gedurende de periode van uw registratie vastgelegd. Hiertoe behoren met name:

 • De duur van het bezoek,
 • De op onze website gezochte, bekeken en gemarkeerde artikelen,
 • De gekochte artikelen (bestelhistorie),
 • Uw bewegingen op onze website,
 • De website van herkomst en de site waarnaar u toe wisselt.

Het registreren, opslaan en verwerken van deze gegevens vindt plaats zodat wij uw inkoopbelevenis individueel kunnen invullen en permanent kunnen verbeteren en om u in de webshop comfortkenmerken (zoals bijvoorbeeld toegang tot uw persoonlijke bestelhistorie en opgeslagen winkelwagens, die u meerdere keren benodigt), ter beschikking te stellen.

Met het registreren en het aanmelden in onze webshop stemt er ook mee in dat wij uw e-mailadres en de detailgegevens van uw gebruik van onze webshop als volgt toepassen:

 • Wanneer u voor een winkelwagen, die u in onze webshop hebt samengesteld, de koop nog niet heeft afgesloten, hebben wij u de mogelijkheid om u ter herinnering een e-mail te sturen. Hiermee kunnen wij u exact op uw profiel afgestemde aanbiedingen doen. Een afmelding van deze service is te allen tijde mogelijk binnen de e-mail.
 • Wij sturen u regelmatig onze (gepersonaliseerde) nieuwsbrief per e-mail toe. Wij gebruiken de gedetailleerde gegevens van uw gebruik van onze webshop om de nieuwsbrief voor u te personaliseren. Hiermee kunnen wij u van tijd tot tijd en bij bijzondere gelegenheden speciale aanbiedingen toesturen, die aan niet geregistreerde gastusers niet ter beschikking worden gesteld.

U kunt in onze webshop ook de gegevens van uw eerdere bestellingen bekijken, winkelwagens opslaan of notities voor latere inkopen aanmaken.

De gegevensverwerking vindt plaats volgens art. 6 lid 1, 1e zin, letter a ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING op grond van uw toestemming.

De door ons geregistreerde persoonsgerelateerde gedetailleerde gegevens van uw gebruik van onze webshop worden door ons zo lang opgeslagen totdat u uw toestemming tot deze verwerking herroept of wij de verwerking van de gegevens stopzetten, tenzij wij volgens artikel 6 lid 1, 1e zin, letter c ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING op grond van fiscaal- en handelsrechtelijke bewaar- of documentatieverplichtingen verplicht zijn om een en ander langer op te slaan.

e) Bij gebruik van het contactformulier
U kunt algemene aanvragen via het op onze site ter beschikking gestelde contactformulier naar ons toesturen. Hierbij is het vermelden van een geldig e-mailadres of van een telefoonnummer absoluut noodzakelijk, zodat wij de aanvraag kunnen beantwoorden.

Verdergaande persoonsgerelateerde gegevens zoals uw naam, uw adres of uw telefoonnummer worden niet geregistreerd, tenzij deze gegevens vrijwillig door u worden verstrekt. Het registreren van deze gegevens vindt plaats om er achter te komen van wie een aanvraag afkomstig is en om deze langs de door u gewenste weg (per post, telefoon of e-mail) te kunnen beantwoorden.

De gegevensverwerking ten behoeve van het opnemen van contact met ons geschiedt volgens art. 6 lid 1, 1e zin, letter a ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING op basis van uw vrijwillig verstrekte toestemming of op basis van art. 6 lid 1, letter b ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING resp. om onze gerechtvaardigde belangen te waardigen volgens art. 6 lid 1, letter f ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING.

Ons gerechtvaardigd belang is gelegen in het feit dat wij op aanvragen van een klant kunnen reageren en op die manier een goed functionerende klantenservice kunnen garanderen.
De voor het gebruik van het contactformulier door ons geregistreerde persoonsgerelateerde gegevens worden na het afhandelen van de door u ingediende aanvraag gewist tenzij wij volgens artikel 6 lid 1, 1e zin, letter c ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING op grond van een fiscaal- en handelsrechtelijke bewaar- en documentatieplichten verplicht zijn om een en ander langer op te slaan.

f) Bij gebruik van de chatfunctie
U kunt via de chatfunctie op onze website algemene vragen aan ons stellen.

Om de chatfunctie beschikbaar te stellen, gebruiken wij de live-chatsoftware Userlike van het bedrijf Userlike UG (beperkte aansprakelijkheid). Userlike gebruikt cookies. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en worden gebruikt om een live chatgesprek met u mogelijk te maken. De door deze cookies verzamelde gegevens worden niet gebruikt om u als bezoeker van deze website te identificeren, en worden niet samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem.

Verdere persoonsgegevens zoals uw naam, adres of telefoonnummer worden niet geregistreerd, tenzij u deze gegevens vrijwillig invoert. De verzameling van deze gegevens vindt plaats om inzicht te krijgen in wie een vraag stelt en om deze vraag – voor zover deze niet via de chat beantwoord kan worden – op een andere door u gewenste manier (per post, telefoon of e-mail) te kunnen beantwoorden.

De gegevensverwerking die als doel heeft om contact met ons op te kunnen nemen, gebeurt volgens artikel 6, lid 1, zin 1, sub a van de Algemene verordening gegevensbescherming met uw vrijwillig gegeven toestemming als rechtsgrond, of op grond van artikel 6, lid 1, sub b van de Algemene verordening gegevensbescherming of voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen volgens artikel 6, lid 1, sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Ons gerechtvaardigd belang is om te kunnen reageren op vragen van onze klanten en zo een effectieve klantenservice te kunnen bieden.

De door ons verzamelde persoonsgegevens die nodig zijn voor de chatfunctie worden na afhandeling van uw vraag verwijderd, tenzij wij op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, sub c van de Algemene verordening gegevensbescherming verplicht zijn om uw gegevens voor een langere tijd op te slaan op grond van de opslag- en documentatieverplichtingen volgens het belasting- en handelsrecht.

g) Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief
Als klant of belangstellende bij VINK LISSE willen wij u natuurlijk ook graag onze nieuwsbrief toesturen.

Voor zover u uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven, gebruiken wij uw e-mailadres om u regelmatig onze gepersonaliseerde nieuwsbrief toe te zenden.

Om er zeker van te kunnen zijn dat bij het invoeren van het e-mailadres en van uw toestemming geen fouten zijn gemaakt, passen wij het zgn. dubbel-opt-in-procedé toe: nadat u uw e-mailadres in het aanmeldingsveld hebt ingevuld, sturen wij u een bevestigingslink toe. Pas wanneer u deze bevestigingslink aanklikt, wordt uw e-mailadres in onze lijst opgenomen.

Volgens de ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING is een dergelijke gegevensverwerking ook als ons gerechtvaardigd belang op basis van artikel 6 lid 1, letter f rechtmatig.

Het afmelden is te allen tijde mogeelijk, bijv. via een link aan het einde van iedere nieuwsbrief.

Als alternatief kunt u uw verzoek om afmelding ook te allen tijde per e-mail aan service@vinklisse.nl sturen.

Uw in dit verband geregistreerde persoonsgerelateerde gegevens worden na dit kan een bewerkingstijd tot 7 dagen vergen.


h) Enguêtes klanten

Voor enquêtes gebruiken wij uw e-mailadres, dat u ons in het kader van de bestelling ter beschikking heeft gesteld. Als u deze enquêtes niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door op ’afmelden’ te klikken in de bijbehorende e-mail.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is bepaald in artikel 6, paragraaf 1, letter 1, onder f, van de GDPR. Ons rechtmatige belang vloeit voort uit de bovengenoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens.

Indien bovenstaand doel niet meer van toepassing is of als u zich voor de enquête-e-mails heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres niet meer hiervoor gebruikt.

We maken voor de verwerking van de enquêtegegevens gebruik van de technologieën van Qualtrics LLC (333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, VS).

Voor meer informatie over het privacybeleid van Qualtrics gaat u naar https://www.qualtrics.com/gdpr/


i) Bij het optreden van een fout

Als u onze websites bezoekt, kunnen er tijdens het gebruik fouten optreden. Bij het optreden van een fout worden de fout en de context die nodig is om deze fout te kunnen analyseren en te kunnen verhelpen, aan ons doorgegeven en met hulpprogramma's zoals 'Sentry' geëvalueerd.

De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld:

 • de datum en tijd waarop de fout zich voordeed,
 • de naam en de URL van het opgeroepen bestand, dus de website van ons die u bezocht toen de fout optrad,
 • de website van waaruit de toegang werd gegeven (verwijzende URL),
 • de door u gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer,
 • de foutmelding die is opgetreden, en informatie over waar de fout in onze toepassing is opgetreden (Stacktrace).

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verbeteren van de gebruikservaring van onze website,
 • het waarborgen van de veiligheid en stabiliteit van het systeem.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, blz. 1, letter f AVG. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit de hierboven vermelde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. Wij gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval om conclusies te trekken over uw persoon.

Deze gegevens worden opgeslagen totdat ze automatisch worden gewist. De gegevens worden gewist wanneer het bovengenoemde doeleinde niet langer van toepassing is.

 1. Doorgeven van gegevens aan derden

a) Voor de afwikkeling van betalingen
Voor zover dit wettelijk toegestaan is en volgens art. 6 lid 1, 1e zin, letter b ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING voor de afwikkeling van contractuele verhoudingen met u vereist is, worden uw persoonsgerelateerde gegevens aan derden doorgegeven.

Hiertoe behoort met name het doorgeven van betalingsgegevens aan betalingsdienstverleners resp. kredietinstellingen om een betaling uit te voeren. De doorgegeven gegevens mogen door de derde uitsluitend voor de genoemde doeleinden worden gebruikt.

b) Betaling op rekening
Wanneer u een koop op rekening wenst, winnen wij conf. art. 6 lid 1, 1e zin, letter a en b ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING op basis van uw uitdrukkelijke toestemming en, wanneer dit voor het sluiten of voor het nakomen van de overeenkomst noodzakelijk is, bij Creditsafe Nederland B.V., Coenstraat 10 - 2595 WP - Den Haag een solvabiliteitsinformatie in.

Uw voor de solvabiliteitscontrole benodigde persoonsgerelateerde gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geboortedatum, telefoonnummer en bij de koop per automatische incasso de aangegeven bankrelatie) geven wij hiertoe aan de bovengenoemde externe dienstverlener door.

De firma Creditsafe stelt op basis van wetenschappelijke erkende mathematisch-statistische procedures een score vast. De score is een prognose ten aanzien van de waarschijnlijkheid van een niet inbare betaling. De uitkomst van deze prognose kan ertoe leiden dat wij staan op veilige betalingsmiddelen (bijv. vooruitbetaling).

Bovendien benutten wij in het kader van de solvabiliteitscontrole informatie die wij zelf bij onze klanten hebben geregistreerd of die wij van een ander Europees bedrijf uit de TAKKT-groep toegestuurd hebben gekregen. De lijst van deze ondernemingen kunt u hier bekijken.

Het registreren van de persoonsgerelateerde gegevens en het toezenden aan de genoemde derden vindt plaats om de waarschijnlijkheid van de solvabiliteit vast te stellen om op die manier een afgewogen beslissing te kunnen nemen ten aanzien van het tot stand brengen, uitvoeren of beëindigen van een contractuele verhouding.

In ons gerechtvaardigde belang conf. art. 6 lid 1, 1e zin, letter f ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING en in het gerechtvaardigde belang van onze klanten wisselen wij informatie uit ten aanzien van zeer ongebruikelijke bestellingen met de overige Europese ondernemingen uit de TAKKT-groep. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het feit dat er grote hoeveelheden goederen door verschillende bestellers voor levering aan hetzelfde adres worden besteld. Door de communicatie ten aanzien van dergelijke procedures willen wij niet alleen navolgende uitblijvende betalingen zien te voorkomen, maar ook onze klanten ervoor beschermen dat klantenaccounts en/of identiteiten van onze klanten worden misbruikt.

c) Betaling per creditcard

Bij betaling per creditcard (Visa/Mastercard) worden uw ingevoerde betalingsgegevens conf. art 6 lid 1, 1e zin, letter b ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING bij Ingenico GmbH (Pfalzburger Straße 43-44, 10717 Berlijn) geregistreerd, opgeslagen en uitsluitend doorgegeven aan de bij het betalingsproces betrokken ondernemingen.

Met de betaling per creditcard accepteert u de algemene voorwaarden van de betalingsaanbieder. Het registreren of opslaan van de betalingsgegevens door ons vindt in dat geval niet plaats.

De gegevensverwerking vindt plaats ten behoeve van de betalingsafwikkeling.

Nadere informatie hieromtrent is te ontlenen aan de privacybeschermingsbepalingen van uw creditcardbedrijf.

d) Betaling met Paypal
Wanneer u met Paypal wilt betalen, hebt u een klantenaccount bij Paypal nodig. Daar voert u uw bank- of creditcardgegevens in. Voor deze klantenaccount en de betaling per Paypal gelden de gebruiksvoorwaarden van Paypal. De betaling start u, doordat u zoals normaal bij de betalingsafwikkeling in het Paypal-venster uw e-mailadres en uw passwort in te voeren. De betaling wordt rechtstreeks via Paypal afgewikkeld, wij slaan uw betalingsgegevens in dat geval niet op.

De gegevensverwerking vindt ten behoeve van de betalingsafwikkeling plaats.

Nadere informatie hieromtrent zijn te ontlenen aan de privacybeschermingsbepalingen van Paypal.

e) De verzending van goederen
Wij werken er steeds aan om uw bestelling zo snel mogelijk op weg te brengen naar u.

Voor zover dit wettelijk toegestaan en volgens art. 6 lid 1, 1e zin, letter B ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING vereist is voor de afwikkeling van contractuele relaties met u, worden uw persoonsgerelateerde gegevens aan derden doorgegeven.

Hiertoe behoort het doorgeven van de postorderdienstverlener.

De gegevensverwerking vindt plaats ten behoeve van de aflevering van uw goederen.

 1. Wanneer en waarvoor gebruikt kaiserkraft “cookies”?

Op verschillende sites gebruiken wij cookies. Hierbij wordt telkens een aparte informatie weergegeven. Bij cookies is er sprake van kleine tekstbestandjes die op uw computer/device (laptop, tablet, smartphone, e.d.) worden opgeslagen.

Cookies richten op uw apparatuur geen schade aan, bevatten geen virussen, trojan horse of andere schadelijke software.

De zogenaamde session-cookies gebruiken wij om vast te stellen dat u bepaalde sites van onze websites reeds hebt bezocht, dat u reeds in uw gebruikersaccount hebt aangemeld, of voor de weergave van de winkelwagen. Deze worden na het verlaten van onze site automatisch gewist.

Andere cookies blijven gedurende een bepaalde vastgelegde periode op uw apparatuur. Ze maken het ons mogelijk om uw computer bij uw volgende bezoek weer te herkennen (zgn. permanente cookies). Door deze cookies kunnen wij u bijvoorbeeld met uw gebruikersnaam begroeten of maken het bij navolgende bestellingen voor u overbodig om uw wachtwoord opnieuw in te voeren of formulieren met uw gegevens in te vullen. Dat houdt echter niet in dat wij daardoor rechtstreeks uw identiteit te weten komen.

De cookies dienen om het bezoek aan onze website attractief te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken.

De gegevensverwerking door middel van cookies is voor de genoemde doeleinden om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen evenals die van derden volgens art. 6 lid 1, 1e zin, letter f ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. De volledige deactivering van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. Een handleiding voor het instellen van cookies in uw browser vindt u hier.

 1. Webanalyse

Evenals vele aanbieders past VINK LISSE diverse methoden toe om het gebruik van onze websites te analyseren.
De hieronder vermelde en door ons toegepaste tracking- en targetingactiviteiten worden op basis van art. 6 lid 2, 1e zin, letter f ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING uitgevoerd.

Met de toegepaste trackingactiviteiten willen wij een op de behoefte afgestemde invulling en de voortdurende optimalisatie van onze website garanderen. Anderzijds passen wij de trackingactiviteiten toe om het gebruik van onze website statistisch te onderzoeken en ten behoeve van het optimaliseren van ons aanbod voor u te evalueren.

Via de toegepaste targetingactiviteiten willen wij ervoor zorgen dat u alleen op uw daadwerkelijke of vermeende interesses afgestemde reclame op uw apparatuur getoond krijgt.

Deze interesses dienen als gerechtvaardigd te worden beschouwd in de geest van art. 6 lid 1, 1e zin, letter f ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING.

De betreffende gegevensbeschermingsdoeleinden en gegevenscategorieën kunnen worden ontleend aan de betreffende tracking- en targetingtools.

a) Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Voor het evalueren en vermarkten van onze website vormt dit een effectief instrument.
Google Analytics gebruikt cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website met inbegrip van het afgekort IP-adres worden doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Google zal deze informatie toepassen om uw gebruik van de website te analyseren, om reports over de website-activiteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden diensten te leveren.

Daarnaast zal Google deze informatie eventueel doorgeven aan derden voor zover dit wettelijk voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.
Google zal in geen geval het IP-adres in verbinding brengen met andere gegevens van Google.

Als alternatief voor de Browser-Add-on, met name bij browsers op mobiele apparatuur, kunt u het registreren door Google Analytics bovendien voorkomen doordat u op deze link klikt. Er wordt een opt-out-cookie gezet die het toekomstige registreren van uw gegevens bij het bezoek aan deze website voorkomt. De opt-out-cookie geldt uitsluitend in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparatuur opgeslagen. Als u de cookies in uw browser wist, moet u de opt-out-cookie opnieuw zetten.

Hier roept u de Google Analytics Gebruiksvoorwaarden op.

b) wiredminds
Ten behoeve van de marketing en de optimalisering worden er op deze website producten en dienstverleningen van wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) gebruikt.

Hierbij worden gegevens geregistreerd, verwerkt en opgeslagen waaruit onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden opgemaakt. Waar mogelijk en zinvol, worden de gebruiksprofielen volledig geanonimiseerd. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internet-browser van de bezoeker worden opgeslagen en dienen om de internetbrowser te herkennen. De geregistreerde gegevens die ook persoonsgerelateerde gegevens kunnen bevatten worden doorgegeven aan wiredminds of rechtstreeks door wiredminds geregistreerd. wiredminds mag informatie die door bezoeken op de websites worden achtergelaten gebruiken om geanonimiseerde gebruiksprofielen aan te maken. De hierbij geregistreerde gegevens worden zonder de apart gegeven toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker aan deze website persoonlijk te identificeren en ze worden niet samengevoegd met persoonsgerelateerde gegevens over de drager van het pseudoniem.

Voor zover er IP-adressen worden geregistreerd, worden deze onverwijld na het registreren ervan geanonimiseerd door het laatste nummerblok te wissen.
Om het registreren van gegevens door wiredminds tegen te gaan, dient u deze link te volgen.

c) Google Remarketing
Deze website gebruikt de remarketing-functie van Google Inc. („Google“).

De functie dient om bezoeker in het kader van het Google-reclamenetwerk interesse-gerelateerde advertenties te presenteren. De browser van de websitebezoeker slaat cookies op die het mogelijk maken om de bezoeker te herkennen wanneer deze websites oproept, die deel uitmaken van het reclamenetwerk van Google. Op deze sites kunnen aan de bezoeker dan advertenties worden getoond die betrekking hebben op inhouden die de gebruiker daarvoor op websites heeft opgeroepen, die gebruiken van de remarketing-functie van Google.

Mocht u de functie remarketing van Google niet wensen, dan kunt u deze in principe deactiveren doordat u de betreffende instellingen op http://www.google.com/settings/ads uitvoert. Als alternatief kunt het gebruik van cookies voor interesse-gerelateerde reclame via het reclamenetwerk-initiatief deactiveren doordat u de instructie op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp volgt. Nadere informatie over Google Remarketing en de privacybeschermingsverklaring van Google kunt u bekijken op: http://www.google.com/privacy/ads/.

d) Gebruik van Hotjar
Deze website gebruikt Hotjar, een analysesoftware van Hotjar Ltd. (“Hotjar”) (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Met Hotjar is het mogelijk om het gebruiksgedrag (klicks, muisbewegingen, scrollhoogte enz.) op onze website te meten en te analyseren. De informatie die hierbij door de “tracking code” en cookies ten aanzien van uw bezoek aan onze website worden gegenereerd, worden doorgegeven aan de Hotjar server in Ierland en daar opgeslagen.

De volgende informatie kan door uw apparatuur en uw browser worden geregistreerd:

 • Het IP-adres van uw apparatuur (verzameld en opgeslagen in een geanonimiseerd formaat)
 • Uw e-mailadres inclusief uw voor- en achternaam, voor zover u deze via onze website aan ons ter beschikking hebt gesteld
 • Beeldschermgrootte van uw apparatuur
 • Apparatuurtype en browserinformatie
 • Geografische positie (alleen het land)
 • De geprefereerde taal om onze website weer te geven
 • Log-data

De volgende gegevens worden automatisch door onze server aangemaakt wanneer Hotjar wordt gebruikt:

 • Gebruikmakend domein
 • Bezochte sites
 • Geografische positie (alleen het land)
 • De geprefereerde taal om onze website weer te geven
 • Datum en tijd, waarop de website werd opgeroepen

Hotjar zal deze informatie gebruiken om uw bezoek aan onze website te analyseren, berichten over het gebruik aan te maken evenals andere diensten te analyseren die betrekking hebben op het gebruik van de website en de internetanalyse van de website.

Hotjar gebruikt voor het leveren van zijn diensten ook dienstverleningen van derden, zoals bijvoorbeeld Google Analytics en Optimizely. Deze derde ondernemingen kunnen informatie die uw browser in het kader van het websitebezoek zendt, zoals bijvoorbeeld cookies of IP-aanvragen, opslaan. Voor nadere informatie hoe Google Analytics en Optimizely gegevens opslaan en gebruiken kunt u de betreffende privacybeschermingsverklaringen nalezen.

De cookies die Hotjar gebruikt hebben een verschillende “levensduur”. Sommige blijven tot maximaal 365 dagen bestaan, sommigen blijven alleen geldig tijdens het actuele bezoek.
U kunt het registreren van de gegevens door Hotjar voorkomen doordat u op de volgende link klikt en daar de instructies volgt: https://www.hotjar.com/opt-out.

 1. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht:

 • conform art. 15 ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING informatie te verlangen over uw door ons verwerkte persoonsgerelateerde gegevens. Met name kunt u informatie verlangen over de verwerkingsdoelen, de categorie van de persoonsgerelateerde gegevens, de categorie van ontvangers waar tegenover uw gegevens openbaar werden of worden gemaakt, de geplande duur van bewaring, het bestaan van een recht op correctie, schrapping, beperking of verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht van reclamatie, de herkomst van uw gegevens, voor zover deze niet bij ons werden geregistreerd, evenals over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profiling en evt. relevante informatie over de details ervan;
 • conform art. 16 ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING onverwijld het corrigeren van foutieve of aanvulling van uw bij ons opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens te verlangen;
 • conform art. 17 ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING het schrappen van uw bij ons opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens te verlangen voor zover niet de verwerking voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een juridische verplichting, op grond van het openbaar belang of voor het doel gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken vereist is;
 • conform art. 18 ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING het beperken van de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens te verlangen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, u echter het schrappen ervan weigert en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u echter deze voor het doen gelden, voor het uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken nodig hebt of u conform art. 21 ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING bezwaar hebt aangetekend tegen de verwerking;
 • conform art. 7 lid 3 ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING uw eenmaal verleende toestemming te allen tijde tegenover ons te herroepen. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die berustte op deze toestemming voor de toekomst niet meer mogen voortzetten en
 • om in overeenstemming met artikel 20 van de AVG overdracht van de bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen. Indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens in het kader van uw recht op overdraagbaarheid van gegevens wilt verkrijgen, zullen wij de gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u overdragen;
 • conform art. 77 ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING zich bij een toezichthoudende overheid bezwaar aan te tekenen. Over het algemeen kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw gebruikelijke verblijfsplaats of werkomgeving of van de zetel van ons bedrijf.
 • gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden.

De contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor de zetel van ons bedrijf luiden:
Autoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague

Telefoon +31 70 888 8500
Telefax +31 70 888 8501

E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 1. Recht van bezwaar

Voor zover uw persoonsgerelateerde gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6 lid 1, 1e zin, letter f ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING worden verwerkt, hebt u het recht om conform art. 21 ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens, voor zover hiervoor gronden aanwezig zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of indien het bezwaar gericht is tegen directe reclame. In het laatstgenoemde geval hebt u een algemeen recht van bezwaar dat zonder vermelding van een bijzondere situatie door ons wordt gerealiseerd.

Wanneer u gebruik wilt maken van uw recht van herroeping of van uw bezwaarrecht, is het sturen van een e-mail aan verkoop@kaiserkraft.nl.

 1. Dataveiligheid:

U dient er zich van bewust te zijn dat informatie en gegevens via het internet te verzenden altijd een veiligheidsrisico vormt. Ter beschikking van uw persoonsgerelateerde gegevens hebben wij daarom technische en organisatorische maatregelen genomen. Door deze maatregelen worden uw gegevens tegen onbevoegde verwerking, tegen verlies, tegen onbevoegde veranderingen en onbevoegde toegang beschermd. Onze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met technologische ontwikkelingen doorlopend verbeterd.

De internetaanbiedingen van kaiserkraft werken met een 256bit-TLS-codering. TLS staat voor "Transport Layer Security" en is een coderingsmethode die op het world wide web veilige verbindingen garandeert. De gegevens worden via een beveiligde https-verbinding verzonden. Hiermee worden de gegevens tegen niet geautoriseerde ingrepen of veranderingen beschermd, zodat derden de gegevens noch kunnen lezen noch kunnen downloaden. Zodra u ons internetaanbod oproept, wordt de codering geactiveerd. Als symbool voor de codering ziet u op de onderste beeldschermbalk een slot. Alle volgende pagina’s worden dan door TLS beveiligd.

 1. Actualiteit en wijziging van deze privacybeschermings verklaring
  Deze privacybeschermingsverklaring is actueel geldig en is gedateerd op 18.05.2018.

Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen hieromtrent of op grond van gewijzigde wettelijke resp. overheidsrichtlijnen kan het noodzakelijk worden om deze privacybeschermingsverklaring te wijzigen. De betreffende actuele privacybeschermingsverklaring kan te allen tijde op de website op

https://www.vinklisse.nl/privacybeleid-10/

door u worden opgeroepen en worden uitgeprint.