Terug
Inkoophandboek Milieu

Opslag van ontvlambare en waterverontreinigende stoffen in opvangbakken

Opmerking: De volgende informatie met betrekking tot de ’Opslag van ontvlambare en waterverontreinigende stoffen in opvangbakken’ is gebaseerd op Duitse wetten en verordeningen.
Neem de nationaal geldende voorschriften en bepalingen in acht. Meer informatie kunt u opvragen bij de verantwoordelijke instanties.

Wettelijke basis en definities

Opslag van waterverontreinigende vloeistoffen volgens de voorschriften

Het gebruik en de opslag van gevaarlijke stoffen vormt principieel een zeer hoog risico. Ter bescherming van mensen en het milieu moeten de speciale vereisten van de Duitse wetgeving (BetrSichV, TRbF, GefStoffV, WHG, VAwS, enz.) in de bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, toegepast worden.

Wet op de waterhuishouding (WHG)

Conform de wet op de waterhuishoudig (WHG) zijn bepaalde maatregelen alleen dan toelaatbaar, als het naar menselijke ervaring onwaarschijnlijk is dat deze een nadelige verandering van het water tot gevolg hebben. In § 62 en § 63 van de WHG zijn de eisen aan de omgang met waterverontreinigende stoffen en de geschiktheidsvaststelling voor installaties voor het opslaan, aftappen en overhevelen van waterverontreinigende stoffen geregeld.

Arbeidsomstandighedenwet (ArbSchG)

§ 3: 'De werkgever is verplicht de nodige maatregelen van de arbeidsomstandighedenwet (...) te treffen.' 'Verder moet de werkgever (…) de nodige middelen ter beschikking stellen.'


§ 13: 'De verantwoordelijken voor het naleven van de plichten zijn naast de werkgever door hem schriftelijk geautoriseerde personen.'

Opstelling en opslag

Vaten waarin ontvlambare of niet-ontvlambare waterverontreingende vloeistoffen worden opgeslagen, moeten door geschikte opvangbakken beveiligd zijn tegen lekken (bescherming van het grondwater).
Een opvangbak moet de inhoud van de grootste bak (minstens 10 % van de opgeslagen hoeveelheid) kunnen opvangen.

Voorbeeld:

opvangbak voor de opslag van 2 vaten à 200 liter
10 % = 40 liter
grootste vat = 200 liter
benodigd opvangvolume
de opvangbak = 200 liter

LET OP: bij de opslag in waterwingebieden (voor zover toegestaan), moet de totale opgeslagen hoeveelheid kunnen worden opgenomen (100 %).

Bestendigheden

De corrosiebestendigheid van de gebruikte materialen van de opvangbak en of deze samengaan met de opgeslagen stoffen, moet aangetoond kunnen worden.


AANWIJZING: indien geen nadere gegevens van de op te vangen vloeistof beschikbaar zijn, wordt geadviseerd het materiaal van de opvangbak gelijk te laten zijn aan het materiaal van de aangeleverde emballage.

Opvangbakken van staal

Te gebruiken voor ontvlambare (bakhoogte 500 mm) en waterverontreinigende vloeistoffen.

Opslag van ontvlambare en waterverontreinigende stoffen in opvangbakken wt$

Opvangbakken van polyethyleen

Te gebruiken voor waterverontreinigende vloeistoffen evenals zuren en logen; niet geschikt voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen.

Opslag van ontvlambare en waterverontreinigende stoffen in opvangbakken wt$

Gezamenlijke opslag

Bij de gezamenlijke opslag in/op opvangbakken moet op het wettelijke verbod op gezamenlijke opslag worden gelet. Daarnaast moet worden opgelet dat er geen stoffen boven opvangbakken worden opgeslagen die bij contact met elkaar kunnen reageren.
Hierbij moet niet alleen op de bestendigheid worden gelet, maar vooral bij de opvangbakken van polyethyleen ook op mogelijke exotherme reacties. Door de hitte die hierbij ontstaat, wordt het statische karakter van de opvangbak vernietigd.

Omgang met opvangbakken

De noodzakelijkheid van het gebruik van opvangbakken is op grond van de wet en verordeningen vanzelfsprekend. Bij gebruik moeten de volgende regels worden nageleefd:

 • Opvangbakken mogen alleen op vlakke vloeren worden geplaatst en dienen tegen regenwater te zijn beschermd. Of een aanrijbeveiliging nodig is, is afhankelijk van de ruimtelijke omstandigheden.
 • De vaten moeten zo op de bak worden geplaatst, dat ze niet over de rand van de bak uitsteken. Daardoor wordt verhinderd dat vaten naar beneden vallen en in geval van lekkage wordt de naar buiten stromende vloeistof opgevangen.
 • Als uit een vat op de opvangbak wordt afgetapt, moet erop worden gelet dat de aftapopening zich boven de opvangbak bevindt. Als dit vanwege de afmetingen van het vat niet mogelijk is, moet er een aftapopvangbakje worden gebruikt. Lekkage wegens ondichte kranen en nadruppelende vloeistof worden zo veilig opgevangen.
 • Als de hoogte voor het overhevelen in kleine emballages of de viscositeit van de vloeistof niet is aangegeven, wordt het gebruik van een verhoogd, hellend platform aangeraden.

Plichten van de exploitant

In de richtlijn StawaR (richtlijn voor stalen opvangbakken) zijn de plichten van de exploitant gedefinieerd:

 • De exploitant is verantwoordelijk voor het gebruik volgens de bestemming
 • Onderhoud
 • De opvangbak dient vrij van water en vervuiling te worden gehouden
 • Schade aan de oppervlaktebescherming moet onmiddellijk worden verholpen (corrosie)
 • Regelmatige controles (minimaal 1 x per week)
 • De toestand van de opvangbak (rooster) moet om de 2 jaar visueel worden gecontroleerd
 • Het resultaat moet worden gedocumenteerd en op verzoek het waterschap worden voorgelegd

Indeling van de gevaarlijke stoffen in waterverontreinigingsklassen

Nwg: niet-waterverontreinigend

Nieuw*: algemeen waterverontreinigend, bijv. vaste mengsels en bepaalde drijvende, vloeibare stoffen (gier, aalt, ensilage of afval)

WVK 1: licht waterverontreinigende stoffen

WVK 2: (duidelijk*) waterverontreinigende stoffen

WVK 3: sterk waterverontreinigende stoffen
(*conform geplande verordening over installatie voor de omgang met waterverontreinigende stoffen (VAUwS))

Als de stof niet in een van deze klassen is ingedeeld, dient de exploitant dit zelf te doen.

Toelatingen van de opvangbakken

 • De conformiteitsverklaring (ÜHP) bevestigt dat de opvangbak aan de eisen van StawaR voldoet
 • Door de TÜV of een vergelijkbare organisatie wordt een eenmalige en een terugkerende controle van de fabrikant als vakbedrijf uitgevoerd
 • StawaR geldt niet voor overbouwde opvangbakken van staal met een volume tot 1000 l
 • Afwijkende opslagsystemen, bijv. van kunststof hebben een algemene bouwtoezichtsvergunning van het DIBt (Duits instituut voor bouwtechniek, Berlijn) nodig
Opslag van ontvlambare en waterverontreinigende stoffen in opvangbakken wt$

Opvangbaksystemen van staal

Opslag van ontvlambare en waterverontreinigende stoffen in opvangbakken 711
Opslag van ontvlambare en waterverontreinigende stoffen in opvangbakken 675
Opslag van ontvlambare en waterverontreinigende stoffen in opvangbakken 677
Opslag van ontvlambare en waterverontreinigende stoffen in opvangbakken wt$

Opvangbaksystemen van kunststof

Opslag van ontvlambare en waterverontreinigende stoffen in opvangbakken 646
Opslag van ontvlambare en waterverontreinigende stoffen in opvangbakken 677
Opslag van ontvlambare en waterverontreinigende stoffen in opvangbakken 673