Terug
Inkoophandboek Milieu

Opslag van waterverontreinigende vloeistoffen in milieu- en chemicaliënkasten

Opmerking: Neem de nationaal geldende voorschriften en bepalingen in acht. Meer informatie kunt u opvragen bij de verantwoordelijke instanties.

Wettelijke basis en definities

Werkbescherming

De werkgever is verplicht de benodigde maatregelen te treffen die de veiligheid en gezondheid van de werknemer tijdens het werk beschermen.

De werkgever dient de maatregelen te controleren op effectiviteit en, indien nodig, aan wisselende omstandigheden aan te passen. Daarbij dient hij een verhoging van de veiligheid en een betere bescherming van de gezondheid van de werknemer na te streven. Hierbij ligt het gebruik van milieu- en chemicaliënkasten voor de hand. Milieu- en chemicaliënkasten garanderen veiligheid voor werkgever en werknemer!

Opslag van waterverontreinigende vloeistoffen volgens de voorschriften

Het gebruik en de opslag van gevaarlijke stoffen vormt principieel een zeer hoog risico. Ter bescherming van mens en milieu moet in bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken aan de speciale eisen van de nationale wetgeving worden voldaan. Een mogelijkheid daartoe is het gebruik van speciale veiligheidskasten.

Bewaring en opslag van chemicaliën

Opslag van waterverontreinigende vloeistoffen in milieu- en chemicaliënkasten wt$

Milieukast met veiligheidsvak type 30

Gevaarlijke stoffen moeten zodanig worden opgeslagen dat ze geen gevaar vormen voor de menselijke gezondheid of voor het milieu. Daarbij dienen geschikte maatregelen te worden getroffen, opdat misbruik en onjuist gebruik uitgesloten zijn.

Om mogelijk misbruik of onjuist gebruik te voorkomen, moet ervoor worden gezorgd dat gevaarlijke stoffen niet met elkaar en niet met levensmiddelen kunnen worden verwisseld. Daarom mogen levensmiddelen nooit samen met gevaarlijke stoffen worden bewaard of opgeslagen. Dit is verboden en levensgevaarlijk!

Gevaarlijke stoffen mogen uitsluitend in bakken worden bewaard, waarvan het materiaal bestand is tegen de te verwachten belastingen. De originele vaten voldoen aan deze eisen.

De vaten zelf moeten weer in geschikte ruimtes/magazijnen/kasten worden opgeslagen.

Bij de opslag moet rekening worden gehouden met het volgende:

  • Bij kunststof bakken bestaat, met name bij organische vloeistoffen, het gevaar van verbrossing, vervorming of diffusie.
  • Aluminium bakken mogen niet worden gebruikt voor chloorkoolwaterstofhoudende stoffen. Voor sterke logen zijn flessen van polypropyleen (PP) geschikt, gasflessen zijn hiervoor niet geschikt.
  • Gevaarlijke stoffen mogen niet worden bewaard of opgeslagen in bakken waarvan de vorm of aanduiding ervoor kan zorgen dat de inhoud met levensmiddelen wordt verwisseld.
  • Gevaarlijke stoffen die schadelijke gassen, dampen, nevel of rook ontwikkelen, moeten worden bewaard in kasten die effectief ontlucht worden.

Brandbare vloeistoffen moeten worden bewaard in speciale veiligheidskasten met hoge brandbestendigheidsklasse, die

  • op een effectieve ventilatie-eenheid aangesloten zijn, die minimaal 10 keer per uur de lucht in de kast ververst en de optredende gassen en dampen continu naar buiten leidt,
  • onder het onderste draagvlak van een opvangbak van niet-brandbaar materiaal zijn voorzien, die 10 % van de maximaal toegestane opslaghoeveelheid of minstens de inhoud van het grootste vat kan opnemen,
  • uitgerust zijn met deuren die automatisch sluiten en aan de voorzijde van een waarschuwingsteken ’Waarschuwing voor brandgevaarlijke stoffen’ en een verbodsteken ’Vuur, open licht en roken verboden’ zijn voorzien,
  • in geval van brand het uitbreiden van de brand verhinderen door bijvoorbeeld een onderbreking van de zuurstoftoevoer.
Opslag van waterverontreinigende vloeistoffen in milieu- en chemicaliënkasten wt$

Veiligheidsvak type 30

Indien zulke kasten niet beschikbaar zijn, zijn er ook chemicaliënkasten die een opslagniveau in de vorm van een veiligheidsvak met type 30 classificatie bevatten. Dit vak heeft alle veiligheidsrelevante eigenschappen van een brandbestendige veiligheidskast.

Giftige stoffen en preparaten (inclusief kankerverwekkende stoffen, stoffen die erfelijke veranderingen kunnen veroorzaken en stoffen die de voortplanting in gevaar brengen van de categorieën 1 en 2) moeten zo worden bewaard of opgeslagen dat uitsluitend geschoold personeel toegang tot deze stoffen heeft!

Gezamenlijke opslag

Het mogelijke gevaar dat door de opslag van chemicaliën ontstaat, hangt niet alleen af van de opgeslagen hoeveelheid, maar ook van de schadelijkheid van de chemicaliën. Chemicaliën mogen niet in het wilde weg worden opgeslagen. Daarbij kan het voorkomen dat bepaalde chemicaliën gezamenlijk worden opgeslagen, die uit veiligheidsoverwegingen gescheiden moeten worden opgeslagen.

Opslag van speciale stoffen, zoals zuren en logen

Zuren en logen moeten in ieder geval apart worden opgeslagen, omdat deze agressieve dampen kunnen doen vrijkomen! Als deze stoffen in een kast worden opgeslagen, moeten ze in afzonderlijke, gescheiden afdelingen worden bewaard en moet de kast op een ventilatiesysteem worden aangesloten en permanent worden ontlucht. De afdelingen moeten zo gemarkeerd zijn dat het samenvoegen van zuren en logen niet mogelijk is.

Deze kasten moeten uitgerust zijn met roestvaste opvanglegborden of bodemopvangbakken.

Zuur- en loogkasten voor de opslag van zuren en logen volgens de voorschriften op aanvraag.

Opslag van pesticiden

Opslag van waterverontreinigende vloeistoffen in milieu- en chemicaliënkasten wt$

Kast voor pesticiden

Pesticiden zijn chemische of biologische werkzame stoffen en preparaten die schadelijk kunnen zijn voor het water en die veilig opgeslagen dienen te worden.

Pesticiden mogen uitsluitend in afgesloten originele verpakkingen worden bewaard. Verder geldt: principieel mogen geen brandbare materialen als bouwmateriaal worden gebruikt. Er mogen geen houten stellingen worden ingebouwd en emballages mogen niet in kartonnen dozen worden bewaard.

Het magazijn of de milieu-/chemicaliënkast moet als opslagplaats voor pesticiden worden aangeduid en worden voorzien van het opschrift Pesticiden – verboden toegang voor onbevoegden.

Milieukasten moeten de CE-markering of Ü-markering bevatten, zodat de opvangbakken vloeistofdicht zijn.

Bij deze kasten moet men op de opvangcapaciteit van de opvanglegborden letten. Bij de opslag van pesticiden moet 10 % van de opgeslagen hoeveelheid, maar ten minste de inhoud van het grootste vat in geval van een lekkage worden opgevangen. Indien men zich in een waterwingebied bevindt, moet de volledige opgeslagen hoeveelheid kunnen worden opgevangen. Hier kan het nodig zijn de kasten uit te rusten met grotere opvanglegborden.

Aard van milieu-/chemicaliënkasten

Afhankelijk van de opgeslagen stof moet aan minimale eisen worden voldaan. Alleen zo wordt een veilige opslag gewaarborgd.

Voor een veilige opslag van niet-ontvlambare chemicaliën en giftige stoffen volgens de voorschriften zijn er daarom milieu-/chemicaliënkasten. Deze kasten dienen voor het opslaan van waterverontreinigende, niet-ontvlambare vloeistoffen en giftige stoffen in werkruimtes volgens de voorschriften.

Optioneel zijn deze uitgerust met een speciaal op dichtheid geteste opvangbak met certificaat.

Stoffen die naar aanleiding van hun eigenschappen geen afzuiging vereisen, kunnen in chemicaliënkasten of in vitrines worden ondergebracht. Sommige chemicaliënkasten hebben deuren met vensters, deze beglazing moet ofwel van veiligheidsglas of van materialen met ten minste gelijkwaardige veiligheidseigenschappen (gelamineerd glas, plexiglas, polycarbonaat) gemaakt zijn.

Onze topproducten uit dit handboek
Relevant
Aantal artikelen: 59