Hoe u de wet- en regelgeving voor afvalverwijdering in uw bedrijf correct toepast

2021/08/08


Het plasticspeelgoed met de lege batterijen, de kapotte computermuis of de oude houten planken die bij de laatste verhuizing zijn achtergebleven. Al het huishoudelijke afval belandt al snel in de restafvalbak, terwijl het eigenlijk gescheiden zou moeten worden afgevoerd – meestal blijft dit onopgemerkt.

In bedrijven kijken de autoriteiten echter strenger toe op de correcte verwijdering van afval. Afvalverwijdering moet volgens bepaalde voorschriften worden georganiseerd en bovendien ook op een begrijpelijke manier worden gedocumenteerd. In dit artikel leert u waarom afvalmanagement zo cruciaal is. U vindt bovendien nuttige tips voor de praktische toepassing van de afvalhiërarchie in uw bedrijf.

Waarom zijn er wetten voor afvalverwijdering?

Wat er met ons afval gebeurt nadat we het hebben verwijderd, wordt steeds belangrijker. De juiste afvalverwijdering gaat verder dan het vermijden van plastic en verpakkingen.

Veel soorten afval, zoals batterijen of spaarlampen, bevatten schadelijke stoffen die in geen geval in het milieu terecht mogen komen. Andere productonderdelen, zoals bepaalde metalen in elektrische apparaten, kunnen ook worden hergebruikt. Als de apparaten op de juiste manier worden gerecycled, hoeven er dus minder nieuwe grondstoffen te worden verbruikt.

Het basale voorwaarden voor afvalverwerking worden vastgesteld op EU-niveau. Dit zorgt ervoor dat alle lidstaten een gemeenschappelijk afvalbeleid voeren – d.w.z. werken aan een gemeenschappelijk doel op het gebied van afval. De belangrijkste van deze EU-richtlijnen is waarschijnlijk de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG).

Let op: Materiaal dat u wilt hergebruiken, moet worden verzameld in geschikte opvangbakken, geïnspecteerd en indien nodig gereinigd.

Correct afvalmanagement in bedrijven in 5 stappen – zo werkt het

1. Voorkomen
 • De hoeveelheid afval verminderen
  De beste optie voor uw bedrijf en het milieu: waar geen afval is, hoeft ook niets afgevoerd te worden.
 • Schadelijke stoffen beperken
  In sommige gevallen kan afval niet volledig worden vermeden. Er bestaat echter de mogelijkheid om over te stappen op producten waarvan het afval minder schadelijke gevolgen heeft. Voor plasticverpakkingen worden bijvoorbeeld steeds meer alternatieven ontwikkeld die worden gemaakt van reststoffen zoals maïsstro, zaagsel of zelfs voedselresten.
 • Ervaringen uitwisselen
  Uw werknemers, die dagelijks met producten en verpakkingen werken, hebben vaak zeer goede ideeën over hoe afval kan worden voorkomen.
 • Communiceren over het doel
  Het is belangrijk dat alle werknemers worden geïnformeerd over het doel van afvalvermindering. Nog beter is het als u een specifieke benchmark kunt vaststellen die u samen op een bepaalde datum wilt bereiken. Dit verhoogt de motivatie.
2. Hergebruiken
 • Repareren: Vooral elektrische apparaten kunnen vaak worden gerepareerd in plaats van ze weg te gooien en nieuwe te kopen.
 • Hergebruiken: Bewaar en hergebruik indien mogelijk verpakkingen of andere materialen.

In deze fase gaat het erom de levensduur van apparatuur en producten te verlengen om de hoeveelheid afval tijdens het gebruik te verminderen. Veel andere productonderdelen kunnen ook meer dan een keer voor hetzelfde doel worden gebruikt.

3. Recyclen

Als geen van bovenstaande strategieën kan worden toegepast, moet het afval naar de juiste stortplaats worden gebracht. Neem op dit punt de speciale voorschriften voor het vervoer en de verwijdering van gevaarlijk en bijzonder afval in acht.

kaiserkraft hecht veel waarde aan de bescherming van het milieu en de hulpbronnen. We helpen u graag bij de implementatie van afvalbeheersmaatregelen in uw bedrijf. Bekijk onze productwereld voor afvalmanagement.

4. Benutten

In deze fase worden materialen verbrand waarmee elektriciteit of warmte kan worden opgewekt. Alleen grondstoffen die bij verbranding geen schadelijke stoffen afgeven, zijn geschikt voor energieterugwinning. Ook dit afval wordt meestal bij het bedrijf opgehaald en vervolgens afgegeven aan het recyclingcentrum.

5. Verwijderen

Als geen van bovenstaande strategieën kan worden toegepast, moet het afval naar de juiste stortplaats worden gebracht. Neem op dit punt de speciale voorschriften voor het vervoer en de verwijdering van gevaarlijk en bijzonder afval in acht.

kaiserkraft hecht veel waarde aan de bescherming van het milieu en de hulpbronnen. We helpen u graag bij de implementatie van afvalbeheersmaatregelen in uw bedrijf. Bekijk onze productwereld voor afvalmanagement.

Afvalverwijdering in uw bedrijf mg$

Neem contact met ons op

We zijn beschikbaar om eventuele verdere vragen kosteloos te beantwoorden